IPPUDO opened 9th restaurant in Taiwan

IPPUDO opened 9th restaurant in Taiwan on August 27th, 2018.

●Shop Information
【Grand Opening】August 27th, 2018
【Name】IPPUDO Taiwan Xiu Tai Wen Xin
【Address】No. 289-6, Wenxin South Road, Nantun District,Taichung City, Taiwan 408
【BusinessHours】 Weekday 11a.m.~10p.m.(LO9:30p.m.) Weekend 10:30a.m.~10p.m.(LO9:30p.m.)
【Seats】63
【Web Site】http://www.ippudo.com.tw/
【Facebook】https://www.facebook.com/ippudo.tw
【Instagram】https://www.instagram.com/ippudo_tw/

【PRTIMES】
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000015834.html